Polityka prywatności/Privacy policy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób: zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej techtir.pl oraz Klientów Techtir Sp. z  o.o. zwanych dalej Użytkownikami.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Techtir Sp. z  o.o. w Pszczynie 43-200, ul. Bielska 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843894, adres poczty elektronicznej: biuro@techtir.pl
 3. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane: zgodnie z prawem, w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celami, merytorycznie poprawnie i adekwatnie do celów, w jakich są przetwarzane oraz będą przechowywane nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • Weryfikacji tożsamości Użytkownika i realizacji usługi optymalizacji/zgłoszenie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczenia mu niezbędnych informacji i budowania pozytywnych i rzetelnych z Nim relacji, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną informacji marketingowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego rodzaju powiadomień za pośrednictwem email ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • Udzielanie dostępu do informacji o nowościach w branży Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego rodzaju powiadomień za pośrednictwem email ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • W celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności strony internetowej techtir.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • W każdym z wymienionych wyżej w ust. 2 przypadków, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia zamówienia/zawarcia umowy/zgłoszenia reklamacji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie zamówienia/umowy/reklamacji – tak długo, jak jest to niezbędne do jego/jej wykonania, a po tym czasie – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, tak długo, dopóki zgoda nie zostanie cofnięta/odwołana, a po jej odwołaniu, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnieść Administrator i jakie mogą być skierowane przeciwko niemu.

PODMIOTY, KTÓRYM PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników, w zależności od celów przetwarzania mogą zostać ujawnione:
 2. Podmiotom powiązanym i/lub współpracującym z Administratorem;
 3. Podwykonawcom i Partnerom, w szczególności dostawcom usług informatycznych;
 4. Podmiotom świadczącym usługi płatności, w tym płatności internetowych;
 5. Firmom kurierskim, kancelariom księgowym i prawnym.
 6. Dostawcy usług, którym Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników, w zależności od warunków umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora albo samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (są administratorami).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM

 1. Użytkownicy mają prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • prawo do żądania ich sprostowania, jeśli Administrator przetwarza dane osobowe w sposób  nieprawidłowy lub niekompletny;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w dowolnym momencie.

2. Użytkownik, który uzna, że sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora narusza jego prawa i wolności, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do ich profilowania.

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa techtir.pl używa plików cookies.
 2. Instalacja plików cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej. Pliki cookies dają ponadto możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. Na stronie internetowej techtir.pl stosowane są pliki cookies: …………………..
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika z zawartością strony internetowej. Pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej, liczbie jego odwiedzin czy czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują końcowych danych osobowych Użytkownika, służą jedynie do opracowywania statystyk.
 5. Użytkownik może decydować w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 7. W celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowa techtir.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, lub You Tube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią.
 8. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, ani za obowiązujące w stosunku do Użytkowników zasady ochrony poufności informacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych osobowych, w szczególności zabezpiecza je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zbieraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą czy ich uszkodzeniem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności zapewniając jednocześnie, że prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 3. O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat dostępny na stronie internetowej techtir.pl

GENERAL PROVISIONS

 1. This Privacy Policy sets out how: the collection, processing and storage of personal data of persons using the website techtir.pl and customers of Techtir Sp. z o.o. hereinafter referred to as Users.
 2. The administrator of personal data of Users is Techtir Sp. z o.o. in Pszczyna 43-200, Bielska 44 Street, entered in the register of entrepreneurs kept by the District Court of Katowice-East in Katowice Department VIII Economic Division of the National Court Register under the KRS number 0000843894, e-mail address: biuro@techtir.pl.
 3. Users’ personal data collected by the Administrator is processed in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free flow of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation – RODO).

PURPOSE AND LEGAL BASIS OF PERSONAL DATA PROCESSING

 1. Users’ personal data collected by the Administrator will be processed: in accordance with the law, for clearly defined purposes and not subjected to further processing incompatible with those purposes, substantively correct and adequate to the purposes for which they are processed, and will be kept no longer than necessary to achieve the purpose of processing.
 2. The Administrator processes Users’ personal data for the following purposes:
 • Verification of the User’s identity and performance of the optimization/complaint service (Article 6(1)(f) of the DPA);
 • To communicate with the User in order to provide him/her with the necessary information and to build a positive and reliable relationship with him/her, which is the Administrator’s legitimate interest (Article 6(1)(f) RODO);
 • To promote the Administrator’s own products and/or services and those of its Partners by directing marketing information electronically, provided that the User has consented to receive such notifications via email ( Art. 6(1)(a) RODO);
 • To provide access to information about the Administrator’s industry news, provided that the User has consented to receive such notifications via email ( Art. 6(1)(a) RODO);
 • For analytical and statistical purposes on the basis of the Administrator’s legitimate interest consisting in conducting verification of Users’ activities and preferences for optimization of services and products and applied functionalities of the techtir.pl website ( art. 6(1)(f) RODO);
 • Possible establishment, investigation of claims or defense against them based on the Administrator’s legitimate interest in defending its rights (Article 6(1)(f) RODO);
 • In each of the cases mentioned in paragraph 2 above, providing personal data is voluntary, but necessary for placing an order/concluding a contract/reporting a complaint.

STORAGE PERIOD OF PERSONAL DATA

Users’ personal data are stored by the Administrator:

 • Where the basis for processing personal data is the execution of an order/contract/complaint – for as long as it is necessary for its/their execution, and thereafter – for a period corresponding to the period of the statute of limitations for claims;
 • Where the basis for the processing of personal data is the User’s consent, for as long as the consent is not withdrawn/revoked, and thereafter, for the period corresponding to the period of limitation of claims that the Administrator may raise and that may be directed against him/her.

ENTITIES TO WHOM WE PROVIDE PERSONAL DATA

 1. Users’ personal data, depending on the purposes of processing, may be disclosed to:
 • To entities affiliated and/or cooperating with the Administrator;
 • Subcontractors and Partners, in particular IT service providers;
 • Entities providing payment services, including online payments;
 • Courier companies, accounting and law firms.
 • Service providers to whom the Administrator transfers Users’ personal data, depending on the contractual terms and circumstances, are either subject to the Administrator’s instructions or independently determine the purposes and methods of processing personal data (they are the administrators).
 • Users’ personal data will not be transferred outside the European Economic Area or to international organizations.

USERS’ RIGHTS

 1. Users have the right to:
 • access to the content of their personal data;
 • The right to request rectification if the Administrator processes their personal data incorrectly or incompletely;
 • The right to request the deletion of personal data;
 • The right to request restriction of the processing of personal data,
 • The right to portability of personal data,
 • the right to object,
 • The right to withdraw consent to the processing of personal data – at any time.

2. A user who considers that the Administrator’s processing of personal data violates his/her rights and freedoms has the right to lodge a complaint to the supervisory authority, which is the President of the Office for Personal Data Protection.

3. There is no automated decision-making, including profiling, in the processing of personal data.

COOKIES

 1. The techtir.pl website uses cookies.
 2. The installation of cookies is necessary for the proper provision of services through the website. In addition, cookies give the possibility to develop general statistics of website visits.
 3. The website techtir.pl uses cookies: Facebook, Google Analytics.
 4. The Administrator uses its own cookies to better understand how the User interacts with the content of the website. The cookie files collect information about the User’s use of the website, the number of visits or the length of the User’s visit to the website. This information does not record the User’s final personal data, it is only used to compile statistics.
 5. The User can decide on the access of cookies to his/her computer by selecting them in advance in the window of the Internet browser. Detailed information about the possibility and methods of handling cookies is available in the settings of your software (web browser).
 6. Cookies placed in the Service User’s terminal equipment may also be used by entities cooperating with the Service Operator, in particular this concerns companies: Google (Google Inc. based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the USA).
 7. In order to provide Users with additional information, the techtir.pl website contains links to websites administered by entities independent of the Administrator, i.e. Facebook, Instagram, LinkedIn, or You Tube. Separate privacy clauses or policies may apply there. The Administrator encourages you to familiarize yourself with their content.
 8. With respect to any sites linked to the Service that are not owned or controlled by the Administrator, the Administrator assumes no responsibility for their content, nor for the privacy policies applicable to Users.

FINAL PROVISIONS

 1. The Administrator shall apply technical and organizational measures to ensure the protection of the processed personal data, appropriate to the risks and categories of personal data, in particular to protect them against unauthorized access, collection by an unauthorized person, alteration, loss or damage.
 2. The Administrator reserves the right to make changes to this Privacy Policy, while ensuring that the rights of Users will not be restricted.
 3. Users will be informed of any changes to the Privacy Policy through an announcement available on the techtir.pl website.